Hvorfor du bør lage en digital strategi.

En digital strategi handler om det å bruke teknologi til å forbedre prosesser slik at vi kan forbedre et resultat. Dette kan være svært lønnsomt ved at det har foregått mange store endringer globalt på internett og digitale plattformer de siste årene. Dette spesielt om vi skal se på markedsføringsperpektivet og omsetning. I dette innlegget skal jeg ikke gå ordentlig i dybden, men heller gi en enkel tilnærming til tematikken. Jeg ønsker ikke å gå for mye rundt grøten her, så jeg går rett på sak!

  1. Det første du bør gjøre før du eller din bedrift lager en digital strategi er å kartlegge hvor du/dere befinner dere nå. Hvilken situasjon er du/dere i nå som gjør at dere ønsker å forbedre situasjonen og hva ønsker dere å oppnå? Noen faktorer som kan være greit å se på for å kartlegge situasjonen er: salg, besøkende (dette gjelder enten om det er en nettside eller fysisk butikk) og hvilke ressurser en har tilgjengelig. Hvilken forutsetning har dere for å oppnå målet med hjelp av en digital strategi?
  2. Når du/dere har kartlagt hvilken situasjon dere befinner dere i, så kan det være lurt å se på segmentet en retter seg mot. Er dette en realistisk målgruppe for oss og vil vi klare å levere til den?
  3. Okay, nå har vi forhåpentligvis funnet ut hvilken situasjon vi er i. Vi har også sett på målgruppen, og vi har troa på at vi skal klare å levere til den eksisterende målgruppen. Nå gjelder det å finne ut hva målsetningen er. Nå er det viktig å huske at all progresjon skal bidra til vekst. Dette er etter min mening en av de viktigste punktene ved at det er her en bestemmer seg for hva en skal oppnå. Det vil være vanskelig å komme i mål uten å ha noe konkret å strekke seg etter. Her er det flere modeller en kan benytte seg av. En jeg har hatt nytte av på min jobb er SMART-modellen. Den står for: Specific, Measureable, Achieveable, Realistic and Time related. Kortsagt så betyr dette at delmålene og målet skal være spesifikt. Prosessen og effektiviteten skal kunne måles underveis. Det er viktig at prosesser deles opp. Det å si at en for eksempel skal redusere avhopp av besøkende på nettsiden med 20% holder ikke. Det målet i seg selv består av flere mindre prosesser som sammen utgjør en stor prosess. Prosessen skal være gjennomførbar så det er ikke noe i veien med å sette flere delmål, men det kan være lurt å skille på de ulike målene underveis. Dette er viktig slik at alt ikke bare blir ønsketenking. Har vi nok ressurser og kompetanse nok til å gjennomføre prosessen? Tid er også en viktig del av modellen, da tid er penger. Når dere setter dere et mål, så bør det også settes en tidsfrist slik at målet blir så konkret og presist som mulig Det skal være tydelig for alle som bidrar hva målet faktisk er. (Jobber & Lancaster 2015, s. 53)
  4. Hvordan er markedsføringen våres? Markedsfører vi oss gjennom en eller flere kanaler? Om vi kun har en markedsføringskanal vil vi ikke bare være ineffektive, men også sårbare om det skulle skje noe med den kanalen. Om en ikke allerede har det, kan det være svært effektivt å implementere en strategi på sosiale medier ( social media strategy) Her er det noen spørsmål en bør stille seg: Hvilken målgruppe/målgrupper sikter vi til? Hva slags innhold ønsker målgruppen? Hva ønsker vi å oppnå med å være aktive på sosiale medier? Hva skal vi prioritere på nett? Hvordan kan vi differensiere oss på sosiale medier fra de andre kommunikasjonskanalene vi har? Dette er noen spørsmål en bør kunne svare på før en investerer mye ressurser og tid på sosiale medier. (Chaffey & Chadwick, 2016, s.224). Det er ingen tvil om at suksess er et resultat av at ting er gjort riktig. Tar vi utgangspunkt at en har fulgt alle punktene over, så kommer nå en av de viktigste punktene, nemlig det å følge opp prosessen som en helhet. KPI kan være ideelt til det. Det er da ikke konsumprisindeksen jeg tenker på, men Key Performance Indicator. Den letteste tilnærmingen til begrepet vil være å si at det er nøkkeltall som er essensielle for oss. I dette tilfelle: nøkkeltall som er viktig for at den digitale strategien er en suksess. Hvor finner vi nøkkeltallene og hvilke skal vi se på i denne situasjonen? Jeg vil påstå at mange av nøkkeltallene kommer av markedsføringen og spredning av merkevaren på nett. KPI´er som er relevante her er: – Besøk på nettside – Inntekter av markedsføring – Nye kunder.
  5. Om en velger å benytte seg av KPI, så vil det være lurt å følge med på dataen. Den forteller oss noe om hvordan vi ligger an i forhold til målet vi har satt oss. Her er det viktig å huske at dersom vi ikke får de resultatene som vi har satt oss, så er det rom for å gjøre endringer også. Som jeg nevnte innledningsvis så er dette en enkel tilnærming til en digital strategi. Jeg kunne skrevet mye mer om temaet, men jeg ønsker kun at leserne skal få en forståelse for hva det er. Om det skulle være noen spørsmål eller om noen er uenig, er det bare å skrive i kommentarfeltet.

Kildelitteratur:

Chaffey,D & Chadwick, F. (2016) Digital Marketing(5 utgave) Edinburgh Gate, United Kingdom: Pearson Education Limited

Jobber, D & Lancaster, G. (2015) Selling and Sales Management. Tenth edition. United Kingdom: Pearson Education Limited, 

Hvorfor du bør lage en digital strategi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top